Szczegółowy zakres usług

Oferujemy szeroki wachlarz usług wspierających działanie firm, na każdym etapie ich działalności i rozwoju. Szczególnie oferujemy nasze usługi w następujących obszarach:

 

1. Księgowość i sprawozdawczość finansowa:
a)  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
b)  prowadzenie ksiąg podatkowych (PKPiR, ryczałt, karta podatkowa), 
c)  prowadzenie rejestrów VAT, sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego,
d)  sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, RZiS, zmiana kapitałów, cash-flow),
e)  raportowanie dla potrzeb zarządu jednostki,
f)  sprawozdawczość zewnętrzna dla urzędów i banków.
 
2.  Doradztwo księgowe, podatkowe i inne usługi finansowo-księgowe:
a)  wypełnianie obowiązków rejestracyjnych nowych firm, aktualizacja danych,
b)  organizacja księgowości oraz stały nadzór finansowo-księgowy (przejęcie odpowiedzialności zgodnej z zakresem obowiązków Głównej Księgowej; przygotowanie niezbędnych dokumentów tj. polityka rachunkowości, instrukcje i regulaminy np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa, uchwały organów spółki, wdrażanie kontroli wewnętrznych);
c)  wdrażanie systemu informatycznego, rekrutacja i szkolenie pracowników, optymalizacja procesów wewnętrznych),
d)  udział w postępowaniu kontrolnym (kontrolach podatkowych), przygotowanie oraz przegląd dokumentacji przed kontrolą podatkową,
e)  reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS,
f)  sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków kredytowych i biznes planów, doradztwo finansowe,
g)  wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych, audyt podatkowy,
h) szkolenia wewnętrzne w zakresie zapotrzebowania klienta.
 
3.  Obsługa kadrowo - płacowa:
Administrowanie kadrami:
a)  prowadzenie dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki (ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich, itp.),
b)  monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy (BHP, badania lekarskie, szkolenia),
c)  przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem  i zwalnianiem pracowników, 
 
Administrowanie płacami:
a)  sporządzanie list płac (zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania),
b)  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
c)  zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych,
d)  rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON.
 
4. Rachunkowość zarządcza i controlling:
a)  podział przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kasztów, ze wskazaniem właściwych miar oceny ich aktywności,
b)  budowa wieloblokowego i wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych dla oceny rentowności produktów, grup produktów, kanałów dystrybucji,
c)  analiza progu rentowności i dźwigni operacyjnej,
d)  projektowanie rachunku kosztów docelowych,
e)  badanie rentowności kierunków sprzedaży.
 
5. Konsultacje z doradcą podatkowym oraz biegłym rewidentem 
 
 
W celu uzyskania aktualnej oferty wraz z wyceną zapraszamy do biura w Gliwicach, ul. Jasna 31B lub o wysłanie zapytania mailem pod adres email: biuro@dewizakpf.pl wraz z numerem telefonu kontaktowego.
Ogólne informacje udzielamy pod numerem telefonu (32) 234 1053.
 
Zastrzeżenie prawne:
Wszelkie informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66¹ Kodeksu cywilnego ani też zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisu art.66¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy dotyczącej opisywanych usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron i złożeniu podpisów pod umową sporządzoną w formie pisemnej,  precyzującej zakres oraz warunki tej umowy.