Audyt

DEWIZA Audyt Sp. z o.o. oferuje następujące usługi:

  • audyt sprawozdań finansowyh – badania i przeglądy (w tym śródroczne) sprawozdań finansowych wg Ustawy o rachunkowości (UoR) i Krajowych standardów rachunkowości (KSR), lub wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR, MSSF). Czynności rewizji wykonujemy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, w opraciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte w najlepszych firmach audytorskich w kraju,
  • usługi potwierdzające i atestacyjne – badanie sprawozdań założycieli S.A., badanie sprawozdań finansowych S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki, badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, opiniowanie ceny udziałów w spółce z o.o., wycena akcji w spółce akcyjnej. Badanie planów: - połączenia spółek, - podziału spółki, - przekształcenia spółki,
  • doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków – szeroko rozmiane usługi doradztwa w podejmowaniu decyzji właścicielskich, wspracie w efektywnym, skutecznym i zgodnym z prawem zarządzaniu firmą. Oferujemy usługi dostosowania sprawozdawczości do potrzeb i wymogów zewnętrznych - np. wsparcie we wdrażaniu przepisów UoR lub MSSF przy przekształcaniu sprawozdań stosownie do wymogów tych standardów, oraz wewnętrznych - np. przy sprawozdawczości zarządczej i/lub grupowej, również z elementami controlling'u,
  • zarządzanie ryzykiem, w tym audyt śledczy i zapobieganie nadużyciom – czynności ex-post zmierzające do pełnego zrozumienia odnotowanych nadużyć w firmie (słabości systemu, skala i skutki zdarzeń) oraz prace ex-ante - mające na celu zapobieżenie przyszłym, potencjalnym nadużyciom lub korupcji w firmach - wykonywane poprzez zidentyfikowanie i wskazanie obszarów istotnego ryzyka operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego. Opracowanie propozycji wdrożenia działań prewencyjnych, niezbędnych narzędzi oraz kontroli wewnętrznych.
Nasza propozycja obejmuje: 
1/ profesjonalne i zgodne z zasadami etyki zawodowej indywidulane podejście do każdego zlecenia,
2/ gwarancję zaangażowania w ww. pracach doświadczonych praktyków oraz ekspertów różnych dziedzin (dyplomowany księgowy, doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie ZUS/prawo pracy, rzeczoznawca majątkowy, inni specjaliści), 
3/ dzięki połączeniu specjalistycznej zespołu Dewiza KPF, doświadczeniu w biznesie oraz audycie zewętrznym oferujemy klientom najwyższą jakość usług audytorskich, porównywalną z ofertą prestiżowych firmy na rynku krajowym, 
4/ konkurencyjne ceny, adekwatne do czasochłonności i kompleksowości zagadnień. 
 
W celu zapoznania się z ofertą zespołu biegłych rewidentów działających pod firmą DEWIZA Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawienia wyceny konkretnej usługi zapraszamy osobiście do naszego biura w Gliwicach, ul. Lompy 1, lokal nr 1, do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu +48 507 104 791 (Bartosz Doros), +48 501 260 998 (Anna Pawlak) lub prosimy o wysłanie zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: audyt@dewizakpf.pl.
 
Zapraszamy do współpracy.