Aktualności

poniedziałek, 10 sierpnia 2015
Zmiana Ustawy o rachunkowości 2016

źródło tesktu: http://ksiegowosc.infor.pl/

"12 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja ta proponuje ułatwienia dla małych organizacji, będące próbą odpowiedzi na formułowane przez III sektor apele o uproszczoną księgowość.

Ustawa skierowana została do Senatu. Senat ma 30 dni na ustosunkowanie się do propozycji. Jest duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie podpisana i opublikowana na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. Jednak jej przepisy nabiorą znaczenia dopiero od nowego roku.

Organizacje zdecydują

Uproszczoną księgowość ("uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów") będą mogły stosować organizacje, których przychody (z roku poprzedzającego rok zastosowania uproszczonej księgowości) nie przekroczą 100 tys. zł. Ułatwienia nie obejmą organizacji mających status pożytku, a także organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Organizacja sama zadecyduje, czy korzystniejsze dla niej są procedury uproszczone, czy te, z którymi NGO mają do czynienia obecnie. O decyzji musi poinformować w pierwszym miesiącu roku swój urząd skarbowy.

Gdzie szukać nowych przepisów

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dodaje art. 10a opisujący krąg organizacji uprawnionych do stosowania prostszych przepisów.

Ważne ustalenia znajdą się w rozporządzeniu (ustawa zawiera delegacje dla Ministra Finansów do jego wydania). Rozporządzenie określi "sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję".

Treść nowego artykułu, który ma znaleźć się w ustawie o działalności pożytku

„Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie z tytułu:

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, przychody pochodzące z ofiarności publicznej),

b) działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż towarów i usług),

c) sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

d) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:

1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;

2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.”

powrót do listy